Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aneta Dudycz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Aneta Dudycz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul.Łokietka 32-33 lok.41, IV piętro (Kaskada), Gorzów Wielkopolski, NIP: (wkrótce).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres: anetadudycz.kancelaria@gmail.com, telefonicznie pod numerem: +48 504 983 233, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://kancelariadudycz.pl/ albo listownie na adres korespondencyjny: ul.Łokietka 32-33 lok.41, IV piętro (Kaskada), Gorzów Wielkopolski.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:

 1. imię/imiona i nazwisko;
 2. oznaczenie firmy;
 3. adres e-mail;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu realizacji umownych obowiązków Administratora w zakresie świadczenie usług.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 1. Administratorowi
 2. podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych;

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia działania serwisu.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
 2. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
 3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 4. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z praw należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (powyżej).

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.